Vízia

Rozvoj regiónu, zlepšenie podmienok pre život a podnikanie, s podporou, využitím a v oblastiach úzko súvisiacich s IKT

Špecifické ciele:

 • Podporovať a rozvíjať synergické pôsobenie inštitúcií pôsobiacich v regióne
 • Podporovať regionálnu spoluprácu a lepšie prepojenie akademického sektora s praxou
 • Mať významný hlas pri komunikácii s VS
 • Spoluvytvárať inovačné prostredie podporujúce kreativitu, flexibilitu a záujem
 • Vytvárať prostredie pre inovatívne a kreatívne služby s vysokou pridanou hodnotou
 • Získavať nové projekty do regiónu
 • Vytvárať nové pracovné príležitosti

Východiská BB regiónu pre založenie IKT združenia:

 • Málo pracovných príležitostí
 • Zhoršujúce sa podnikateľské prostredie
 • Odliv absolventov stredných a vysokých škôl
 • Nedostatok kvalifikovaných zamestnancov pre firmy v regióne
 • Atomizované pôsobenie subjektov v regióne a potreba spájať sa pre silnejšie vyjednávacie pozície, projekty a prosperitu
 • Vysoký potenciál IKT a kreatívneho priemyslu , internetovej ekonomiky, inovácií, eSlužieb, cestovného ruchu
 • Rastúce aktivity v spoločnosti na podporu startupov (súkromné, investorov, štátu) – záujem získať ich aj pre región
 • Pretrvávajúce problémy s eSlužbami v SK
 • Začiatok nového, na zdroje bohatého, programového obdobia a príprava strategických dokumentov v štáte i v regióne

IKT združenie bude svojou činnosťou:

 • zviditeľňovať región a jeho potenciál
 • zdieľať, využívať a podporovať udržateľnosť excelentného materiálno-technického vybavenia inštitúcií v regióne, ktoré bolo získané z eurofondov, ale aj iných zdrojov
 • získavať podporovateľov v regióne i mimo neho
 • zvyšovať potenciál pre získanie projektov z programového obdobia 2014-2020
 • podporovať medzinárodné spolupráce
 • propagovať a podporovať nosné témy: inovácie, internacionalizáciu, networking, vzdelávanie, eSlužby, kreativitu, cestovný ruch
 • podporovať a vytvárať prostredie pre inovatívne a kreatívne služby s vysokou pridanou hodnotou
 • zvyšovať spoluprácu s akademickým sektorom pre lepšie prepojenie vzdelávania a praxe (úrovne vysokých aj stredných škôl) – rôzne formy, napr. prednášky ľudí z praxe, témy seminárnych a diplomových prác, prepojenie vedy a výskumu na praktické využitie a komercionalizáciu, potenciál práce s mládežou v rámci duálneho vzdelávania
 • podporovať tvorbu príležitostí a spoluprác pre mladých aj skúsených – coworkingové centrá
 • podporovať startupy
 • podporovať vybudovanie technologického IKT centra v rámci regiónu
 • rozvíjať spoluprácu, projekty a činnosť členov na princípoch win-win a vzájomnej regionálnej podpory
 • vzájomne zdieľať best practicies pre teamworking s využitím IKT nástrojov, ale aj implementáciu inovatívnych riešení
 • organizovať/spoluorganizovať informačné a propagačné podujatia so zameraním na ciele IKT združenia a nosné témy
 • organizovať telemosty z podujatí v Bratislave a vo svete do BB (aj streaming a YouTube) – znižovať nutnosť byť stále v hlavnom meste, zlepšovať informovanosť v regióne a rozhýbať v ňom „záujem a život“